Algemeen

Het SO is gehuisvest op de Sloet v.d. Beelestraat 4. Dit gebouw ligt tegenover de VSO locatie van de Herman Broerenschool.

Deze afdeling is verdeeld in 5 verschillende groepen. De indeling van die groepen wordt in belangrijke mate bepaald door leeftijd. Een speciale hulpvraag van pedagogische of didactische aard, óf een bepaalde zorgbehoefte, kan reden zijn, dat van deze regel wordt afgeweken.

SO 3 is een structuurgroep. Deze is bestemd voor leerlingen in het SO die veel structuur nodig hebben, al dan niet gediagnosticeerd met ASS.

De vakken die tot het schoolprogramma horen:

° Cognitieve vaardigheden              

  • ruimtelijke oriëntatie
  • oriëntatie in de tijd / klok
  • taalvaardigheden / lezen / schrijven
  • rekenvaardigheden / omgaan met geld
  • wereldverkenning
  • werken met de computer
  • leervoorwaarden ontwikkeling

° Maatschapelijke redzaamheid en creatieve ontwikkeling                           

  • taalgebruik (het kunnen communiceren, leren luisteren)
  • muziek (zingen, begeleiden op instrumentjes, kinderdans)
  • tekenen
  • schilderen
  • drama
  • handenarbeid en textiele werkvormenSchool Algemeen 1

° Lichamelijke oefening    

  • gymnastiek
  • zwemmen
  • sport, spel en beweging

° Zelfredzaamheid / sociale redzaamheid / verkeer

  •  zelfredzaamheid
  • sociale redzaamheid
  • verkeer

° Speel- en spelontwikkeling

  •  sociale ontwikkeling
  • emotionele ontwikkeling

° Ontwikkeling werkhouding

  •  leren leren

 

De ontwikkelingsachterstand en beperkingen in leervermogen komen tot uiting in de hele persoon.

Sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling, expressie en lichamelijke opvoeding zijn dan ook vakken die een heel belangrijke plaats innemen in het schoolprogramma.

Voor godsdienst en levensbeschouwelijke vorming is niet expliciet tijd gereserveerd. Deze vormingsgebieden zijn ofwel verweven in het totale onderwijsprogramma, of gecentreerd rond bepaalde thema's, zoals bijv. Kerstmis, Ramadan, Suikerfeest, Pasen, Offerfeest.

Aan het einde van het schooljaarkrijgen de SO leerlingen een rapport mee naar huis.