Informatie

Op deze pagina vindt u informatie over:


Wajong

Deze informatie wordt vernieuwd i.v.m. alle nieuwe ontwikkelingen.
Nadere gegevens hierover zijn te vinden op www.uwv.nl onder 'naar particulieren' kopje 'Wajong'. Hier is ook informatie te vinden over de Wet Werken naar Vermogen.
Klik hier om naar boven te gaan.

 

Zorgtoeslag

Met 18 jaar heeft uw zoon of dochter een eigen inkomen. De kinderbijslag is vervallen. Uw zoon of dochter is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering. Vanwege de lage inkomsten via de uitkering heeft uw kind recht op zorgtoeslag.

Zie voor meer informatie:: www.toeslagen.nl
Klik hier om naar boven te gaan.

Tegemoetkoming zorgpremie

Uw kind heeft ook nog recht op een tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering bij de IB-groep. De hoogte van de tegemoetkoming zorgpremie VO 18+ is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De tegemoetkoming stopt op het moment dat de school uw kind heeft uitgeschreven. Zie voor meer informatie: www.ib-groep.nl
Klik hier om naar boven te gaan.

 

Handelingsbekwaamheid

Volgens de wet is uw zoon of dochter vanaf de 18de verjaardag volledig handelingsbekwaam. Voor het nemen van beslissingen op materieel (aankopen) en immaterieel gebied (stemmen, samenwonen) is uw toestemming niet meer nodig. Ook al heeft U nog een zorgplicht tot hun 21ste jaar, het is voor de wetgever niet vanzelfsprekend dat u dan ook automatisch alle financiële en persoonlijke aangelegenheden kunt blijven uitvoeren. Als u van mening bent dat uw kind daartoe niet in staat is, doet u er goed aan voortijdig een regeling te treffen waarbij de belangen van uw kind veilig gesteld zijn. Zie voor meer informatie: www.wegwijzerloket.nl
Klik hier om naar boven te gaan.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf de zorg regelen die u nodig heeft. Het pgb valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Dit pgb kan gebruikt worden voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, tijdelijk verblijf (logeeropvang) en vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen).

Voor meer informatie met betrekking tot het PGB en hoe u een pgb kunt aanvragen zie: 

zorginstituut Nederland en rijksoverheid
Klik hier om naar boven te gaan.

 

Onbetaalde arbeid

Bij verschillende AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voorzieningen. Hiervoor is een indicatie nodig van het C.I.Z. (centrum indicatiestelling zorg). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of men AWBZ-zorg kan krijgen, en zo ja, hoeveel zorg en hoe lang. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat de zorg wordt aangeboden waar iemand recht op heeft. Zie voor meer informatie: www.ciz.nl
Klik hier om naar boven te gaan.

 

Sociale werkvoorziening
Deze informatie wordt vernieuwd i.v.m. alle nieuwe ontwikkelingen.
Nadere gegevens hierover zijn te vinden op www.werk.nl  en www.rijksoverheid.nl door in het zoekvak de term 'sociale werkvoorziening' te typen.
Klik hier om naar boven te gaan.

 

Werken in het vrije bedrijf met een Wajong uitkering

Jonggehandicapten hebben op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) recht op een uitkering op minimumniveau. Voor Wajongers zijn er de volgende reïntegratie-instrumenten beschikbaar: Zie voor meer informatie: www.uwv.nl en www.kennisring.nl
Klik hier om naar boven te gaan.